Skip to main content

Statement Of The International Day In Support Of Victims Of Torture အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ‌ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ရေးနေ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်‌ကြေညာချက်

Statement Of The International Day In Support Of Victims Of Torture

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ‌ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ရေးနေ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်‌ကြေညာချက်