Skip to main content

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း (၂၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း (၂၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်